گفتگو

گفتگو با دکتر اسدالله اسدی گرمارودی – نشریه آینده سازان

گفتگو با دکتر اسدالله اسدی گرمارودی – نشریه آینده سازان

دکتر اسدالله اسدی گرمارودی آرام و عمیق به استقبالمان می آید. او از نیروهای آموزش و پرورش بوده که توسط مسعود فراهانیان در اوایل دهه 70 به اتحادیه دعوت شده ابتدا مشاور اتحادیه،…

ادامه مطلب

گفتگو با دکتر اسدالله اسدی گرمارودی

دکتر اسدالله اسدی گرمارودی آرام و عمیق به استقبالمان می آید. او از نیروهای آموزش و پرورش بوده که توسط مسعود فراهانیان در اوایل دهه 70 به اتحادیه

ماجرای اساسنامه

علیرضا حاجیان زاده (متولد 1340 در تهران) از موسسین اتحادیه این بار از جزئیات تصویب اساسنامه اتحادیه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و به رای گذاشتن آن در

اسناد

پرونده های ویژه

معرفی کتاب